Cách xây dựng bài tập trực tuyến bằng google form có phần cho phép HS chèn âm thanh, hình ảnh, video….

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ứng dụng đối với phần nói trong tiếng anh hoặc phần tự luận.