Trần Công Toàn
 • Trần Công Toàn
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
 • 0901.919.968
 • toandml76@gmail.com
 • Thạc sỹ Toán ứng dụng, Cử nhân Tin học, Cao cấp LLCT
Cù Tuấn Khanh
 • Cù Tuấn Khanh
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng
 • 02613703585
 • khanhct@c3daksong.edu.vn
 • ThS Quản lý GD; Đại học Ngữ Văn; TrCLLCT
Huỳnh Xuân Quân
 • Huỳnh Xuân Quân
 • Ban Giám Hiệu
 • Chi ủy viên - Phó Hiệu trưởng
 • 092.3939.579
 • quanhx@c3daksong.edu.vn
 • ThS khoa học giáo dục; Cử nhân SP Vật Lý; Trung cấp LLCT