Trần Bảo Ngọc
 • Trần Bảo Ngọc
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 02613703379
 • ngoctb@c3daksong.edu.vn
 • Thạc sỹ QLGD, Đại học SP Toán tin, Cao cấp LLCT
Huỳnh Thị Châu Lyna
 • Huỳnh Thị Châu Lyna
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 02613703585
 • lynahtc@c3daksong.edu.vn
 • ThS Quản lý GD; Đại học SP Sinh-KTNL; Trung cấp LLCT
Cù Tuấn Khanh
 • Cù Tuấn Khanh
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 02613703585
 • khanhct@c3daksong.edu.vn
 • ThS Quản lý GD; Đại học Ngữ Văn; TrCLLCT