Trần Bảo Ngọc
 • Trần Bảo Ngọc
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 02613710585
 • Thạc sỹ QLGD, Đại học SP Toán tin, Cao cấp LLCT
Huỳnh Thị Châu Lyna
 • Huỳnh Thị Châu Lyna
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0946823917 - 05013703366
 • Đại học SP Sinh-KTNL; Trung cấp LLCT
Cù Tuấn Khanh
 • Cù Tuấn Khanh
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0941731679
 • Đại học Ngữ Văn