Thông báo KQ dự thi HSG cấp tỉnh NH 2022-2023

Thông báo KQ dự thi HSG cấp tỉnh NH 2022-2023

Lượt xem:

[...]
Thống kê tham dự SHDC hàng tuần

Thống kê tham dự SHDC hàng tuần

Lượt xem:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VWCD760IOBFB8YWE9TOg6TtB0tkZVqm_oLbAQWw470E/edit?usp=sharing [...]
HD đánh giá, xếp loại học sinh từ năm học 2020-2021

HD đánh giá, xếp loại học sinh từ năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]
Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua năm học 2019-2020

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua năm học 2019-2020

Lượt xem:

[...]
Hướng dẫn công tác đánh giá giáo viên theo chuẩn NN

Hướng dẫn công tác đánh giá giáo viên theo chuẩn NN

Lượt xem:

[...]
Kết quả cuộc thi “Ánh sáng & Niềm tin” (Tập thể lớp)

Kết quả cuộc thi “Ánh sáng & Niềm tin” (Tập thể lớp)

Lượt xem:

[...]
Kết quả cuộc thi “Ánh sáng & Niềm tin” (Học sinh)

Kết quả cuộc thi “Ánh sáng & Niềm tin” (Học sinh)

Lượt xem:

[...]
Kết quả cuộc thi “Ánh sáng & Niềm tin” (CBGV)

Kết quả cuộc thi “Ánh sáng & Niềm tin” (CBGV)

Lượt xem:

[...]
Kết quả thi đua tuần 30 năm học 2019 – 2020

Kết quả thi đua tuần 30 năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

[...]
Kết quả thi đua tuần 16, năm học 2019 – 2020

Kết quả thi đua tuần 16, năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

[...]
Kết quả thi đua tuần 14 năm học 2019-2020

Kết quả thi đua tuần 14 năm học 2019-2020

Lượt xem:

[...]
Kết quả thi đua tuần 10, năm học 2019 – 2020

Kết quả thi đua tuần 10, năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 212 »