HD điều chỉnh Nội dung HK2 (NH 2019-2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THPT, học kì  II, năm học 2019-2020 (Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT

Xem chi tiết tại: Dieu chinh CTGDPT HK2